โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ทดสอบอาคารสถานที่01
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ทดสอบอาคารสถานที่02
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..