โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ทดสอบอาคารสถานที่01
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ทดสอบอาคารสถานที่02
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..