โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียน หนองบัวระเหววิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2522 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ. ศ. 2522 ทำพิธีเปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยนายสมภาพ ศรีวรขาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 30 คน ผู้บริหารคนแรกคือ นายวงชัย ชนะชัย อาจารย์ 1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ย้ายมาดำเนินตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

สถานที่ตั้งเลขที่ 296 หมู่ที่ 5 บ้านพนังเสือ ถนนหนองบัวระเหว - จัตุรัส ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36250 โทรศัพท์ 0-4489-7109 โทรสาร 0-44897-227 ระยะห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดชัยภูมิ 30 กิโลเมตร ที่ดินได้รับบริจาคจากคุณพ่อติ่ง แม่สมพงษ์ โภคา เนื้อที่ 35 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา และได้รับบริจาคเพิ่มจากนายจันทา เพชรสูงเนิน 2 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา นายปรีชา เพชรสูงเนิน 2 งาน 5 ตารางวา นางสาวละออ เพชรสูงเนิน 1 ไร่ 60 ตารางวา ที่ดินโรงเรียนในปัจจุบันมี 40 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา 

การ ก่อสร้างโรงเรียนนายวีระ ทิพยรักษ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอหนองบัวระเหวร่วมกับ นายประมวล ต่อศรี ศึกษาธิการอำเภอ และนายทองขัน โภคา ประธานสภาตำบลหนองบัวระเหว ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินและจัดตั้งโรงเรียน อาศัยเงินงบประมาณแผ่นดินปี พ . ศ . 2522 เป็นจำนวนเงิน 261,000 บาท ในระยะแรก เนื่องจากการก่อสร้างอาคารยังไม่เสร็จเรียบร้อย จึงได้ใช้หอประชุมของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวเป็นสถานที่เรียนชั่ว คราว