โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : รูปคบเพลิง บนฐานวงกลม ล้อมรูปต้นไม้
ปรัชญาโรงเรียน : บริสุทธิคุณ ปัญญาธิคุณ กรุณาธิคุณ
คติพจน์โรงเรียน : วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ หมายถึง บุคคลร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียร
คำขวัญของโรงเรียน : คุณธรรม นำปัญญา สามัคคี มีวินัย
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง
ความหมายของสี : สีน้ำเงิน หมายถึง ความสุขุม ความมีปัญญา ความอดทน ความเข็มแข็ง
                   สีทอง หมายถึง ความมีวินัย คุณธรรม
ค่านิยมองค์กร : มุ่งเน้นความสำเร็จ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
คุณธรรมอัตลักษณ์:ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ

******************************** ตราสัญลักษณ์แนวนอน********************************         
****************************สีประจำสถานศึกษา************************