โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน : รูปคบเพลิง บนฐานวงกลม ล้อมรูปต้นไม้
อักษรย่อ : ร.ว.
คำขวัญของโรงเรียน : คุณธรรม นำปัญญา สามมัคคี มีวินัย
สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง
คุณธรรมอัตลักษณ์ :ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ