โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนชั้นนำ คุณธรรมดีเด่นเป็นเลิศทักษะและวิชาการบริหารจัดการด้วยวิถีคุณภาพ

พันธกิจ
1.     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.     ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3.     น้อมนำพระบรมราโชบายด้วยการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพและ  
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่ 
  ชุมชนและองค์กรภายนอก
4.     พัฒนาห้องเรียนคุณภาพแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

ค่านิยมขององค์กร
"มุ่งเน้นความสำเร็จร่วมรับผิดชอบต่อสังคม"

วัฒนธรรมองค์กร
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมุ่งพัฒนาสู่ความสำเร็จ

เป้าประสงค์หลัก
1. มีหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
4. ครูมีสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นครูมืออาชีพ
5. มีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่มีคุณภาพ
6. มีสื่อ เทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย
7. มีเครือข่ายทางการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากำหนด
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษา
6. พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล8. มีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก

สมรรถนะหลักของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
 
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. การทำงานเป็นทีม
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาที่เข้มแข็ง 
 
ระบบงานหลัก คือ การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
 
1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
3. กระบวนการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. กระบวนการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี วิจัยในชั้นเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษา
5. กระบวนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
 
ระบบงานสนับสนุน คือ การปฏิบัติงานพิเศษต่าง ๆ ประกอบด้วย
 
1. กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน
2. กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. กระบวนการพัฒนาเครือข่ายความมือทางการศึกษา
4. กระบวนการพัฒนาการนำองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
5. กระบวนการบริหารงบประมาณและแผน