โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
คณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียน
คณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรุ่นที่ 1
   
  นายอดิเทพ ศรีมันตะ
   ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียงรุ่นที่ 1
 
       
นายภัทรพงศ์ ศรีบุญ
รองประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียงรุ่นที่ 1
                                             
นายชำนาญ ชนะกิจ                                                                        นายภูมิรพี ชัยมงคล
ประธานพันธกิจ ชาติ ศาสนาฯรุ่นที่ 1                                             ประธานพันธกิจสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 1
 
 
 
 
 
นายกิตติ แก้วพะเนาว์                                                                     นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง
ประธานพันธกิจประชาธิปไตยรุ่นที่ 1                                                      ประธานพันธกิจสังคมรุ่นที่ 1
 
 
 
 
 
 
 
นายยุทธนา สามารถ
รองประธานพันธกิจเศรษฐกิจรุ่นที่ 1
รักษาการแทนประธานพันธกิจเศรษฐกิจรุ่นที่ 1

คณะกรรมการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนรุ่นที่ 2

นายรณกฤต สิงห์โนนเชือก
ประธานศูนย์ครอบครัวพอเพียงรุ่นที่ 2

นางสาวนิภาภรณ์ แซ่เล็ก                                                                นายณัฐวุฒิ ญาติบำรุง
ประธานพันธกิจ ชาติ ศาสนาฯรุ่นที่ 2                                            ประธานพันธกิจสิ่งแวดล้อมรุ่นที่ 2
นางสาวกฤติกา คึขุนทด                                                                 นางสาวณัฏฐณิชา ชาญชรา
ประธานพันธกิจประชาธิปไตยรุ่นที่ 2                                                  ประธานพันธกิจสังคมรุ่นที่ 2
นางสาวชนัญญา เรืองทอง
ประธานพันธกิจเศรษฐกิจรุ่นที่ 2