โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ตารางเรียน ตารางสอน On-Site รายชื่อกลุ่ม เรียน On-Sinte ตารางเรียน Online-Ondemand ภาคเรียนที่ 2/256
ปพ.5 ทุกระดับชั้นภาคเรียนที่ 2/2564 7
ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ ม.ต้น(ฉบับปรับปรุง 09-12-2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.42 KB 78
ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ ม.ปลายการงานอาชีพ(ฉบับปรับปรุง09-12-2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 33.79 KB 45
ตารางการเรียนการสอนออนไลน์ ม.ปลายวิทย์-คณิต(ฉบับปรับปรุง09-12-2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 35.3 KB 93
รายชื่อนักเรียน ตามกลุ่มเรียนOn-Site 65
ตารางสอนครู On-Site 125
ตารางเรียน On-Site ม.4-ม.6 70
ตรารางเรียนOn-Site ม.1-ม.3 84
เอกสารงานวิชาการ
ปพ5 ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1/2564 29636
ปพ5ทุกระดับชั้น 48083
ปฏิทินวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.8 KB 48245
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48443
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48129
แบบฟอร์มงานวิชาการ
แบบฟอร์มการขอลาออกทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48403
แบบฟอร์มการย้ายโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48082
เอกสารงานแผนงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 38055
เอกสารงานงบประมาณทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48173
เอกสารงานบุคลากร
ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 44100
เอกสารงานบุคลากรทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48476
แบบฟอร์มงานบุคลากร
แบบฟอร์มการขอออกนอกโรงเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 36.55 KB 48432
เอกสารงานบริหารทั่วไป
เอกสารงานบริหารทั่วไปทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48127
แบบฟอร์มงานบริหารทั่วไป
แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48216
เอกสารงานกิจการนักเรียน
คู่มือคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน(ฉบับร่าง) 2563 11806
การดำเนินงานมาตการโรงเรียนปลอดภัย โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.35 KB 29492
แบบสรุปประเมินพฤติกรรมนักเรียนSDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 586 KB 38052
แบบสรุปประเมินความฉลาดทางอารมณ์EQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 379.15 KB 38055
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 38055
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.49 MB 44108
บก.25 แบบขอความร่วมมือในการเช็คเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.36 KB 48115
เอกสารงานกิจการนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48169
แบบฟอร์มงานกิจการนักเรียน
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/4 37958
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/3 37960
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/2 37958
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.6/1 37967
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.5/4 37955
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.5/3 37953
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.5/2 37948
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.5/1 37956
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/4 37950
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/3 37954
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/2 37956
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.4/1 37953
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/5 37951
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/4 38019
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/3 37953
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/2 37974
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.3/1 37956
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/5 37948
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/4 37952
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/3 37953
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/2 37952
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.2/1 37959
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/5 37955
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/4 37985
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/3 37950
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/2 37952
แบบประเมิน SDQ/EQ และเยี่ยมบ้านนักเรียน ม.1/1 37962
แบบฟอร์มการขอออกนอกบริเวณโรงเรียนนักเรียนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48128
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 48080
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 48456
อื่นๆ
แบบฟอร์มขอใช้เงินตามแผนทดสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 11.73 KB 48270