โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวงษ์ชัย ชนะชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชร เหมือนพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรวิทย์ พลมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2540 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเศ เศรษฐตานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2545 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย คำพิทักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ แขรัมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 -2561
ชื่อ-นามสกุล : นายลำจวน ดิษขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิส เพียนอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน