โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหวิทยาคารเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17-28 มกราคม 2565
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เรื่องการจัดการเรียนการสอน ระหว่าง 4-7 มกราคม 2565

5 ธันวา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร

ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร โครงการในพระราชดำริ น้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิตโดยให้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำ แนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และเดชะพระบารมี ได้ดลบันดาลให้พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลขจรขจายทั่วทิศานุทิศ แสงแห่งดวงประทีปที่ส่องไสวอยู่ทั่วแผ่นดินนี้ เปรียบประดุจดั่งดวงจิตที่บริสุทธิ์ ของปวงพสกนิกร ที่ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ผ่านช่องทาง Online และ On-Hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล ผ่านช่องทาง Online และ On-Hand ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online มีแนวปฏิบัติ ดังไฟล์แนบ
กำหนดการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศตารางการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 (ในสถาณการณ์ โควิด-19)ทั้งในรูปแบบ online และรูปแบบ take home
ไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ
รวมข้อมูลวัคซีนเด็กคลิกที่นี่
ประกาศ เรื่องกำหนดการ การกำกับติดตามนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2564
ขอความอนุเคราะห์ดูแล กำกับ ติดตาม การเข้ารเรียนของนักเรียน
ประกาศ เรื่องการสอบกลางภาคเรียน 1/2564 ในสถานการณ์ โควิด-19
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ (ฉบับพิเศษ)
ประกาศเรื่อง ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564 (ออนไลน์)
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ ฉบับที่ 4
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ ฉบับที่ 3
ประกาศ เรื่องขยายเวลาหยุดเรียน กรณีพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ ปี การศึกษา ๒๕๖๔ ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียน
ประกาศรายชื่อการจัดชั้นเรียนจากการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศด่วน!! ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายตัวออนไลน์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564
รายงานตัวออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ 
ตรวจสอบเลขที่สมัครและรายชื่อ ม.1 คลิกที่นี่ 
รายงานตัวออนไลน์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ 
ตรวจสอบเลขที่สมัครและรายชื่อ ม.4 คลิกที่นี่
ประกาศการเปลี่ยนแปลงการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2564)
ดาวน์โหลดใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารคลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2564)
ดาวน์โหลดใบมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารคลิกที่นี่
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
ประกาศโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามหนังสือ สพฐ.20เมษายน2564)และการให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามหนังสือ สพฐ.20เมษายน2564)
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จึงกำหนดรายละเอียด การรับสมัคร การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ของโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 ดังไฟล์แนบ

ขอระเบียบการสมัครเรียนได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 044-897109,089-8657586   
สมัครเรียน online คลิกที่นี

ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครคลิกที่นี่      

ดาวน์โหลดประกาศเพิ่มเติม เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


ประกาศโรงเรียนหนอบัวระเหววิทยาคาร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง
ลำดับที่ 1 นายวุฒิพงศ์        เทพโสภา จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้
ลำดับที่ 2 นายภพธร          ชาติชนะ    จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ 

จะจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1
โดยให้มารายงานตัวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ในวันที่  28  ธันวาคม 2563    เวลา 08.30 - 15.30
เพื่อเข้ารับการจ้างที่โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ได้นำคณะครู นักกีฬา
โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร เข้าร่วมพิธีเปิด กีฬาโซนหุบเขา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2563 ทามกลางมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30) จ.ชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน 
เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จัดงานกีฬาสีภายใน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การสร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะ และการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดย กิจกรรมประกอบไปด้วยการเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และแสตนด์เชียร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่และน้อง คลิกที่นีเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่อง ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวานิส เพียนอก พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคารได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ร่วมทำบุญกับผู้ป่วย โรงพยาบาลหนองบัวระเหว  คลิกเพื่อชมกิจกรรม
พิธีรับมอบรับรางวัลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์​ครอบครัวพอเพียง​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่​ ๒๗ พฤศจิกายน​ ๒๕๖๓​ นายวานิส​ เพียนอก​ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร และตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร​ เข้ารับรางวัลโรงเรียนเครือข่ายศูนย์​ครอบครัวพอเพียง​ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ ในวันเกียรติยศ​ โดยมี คุณหญิง​กัลยา​ โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ​ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบรางวัล ณ​ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย​ กรุงเทพ​มหานคร