โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
คณะผู้บริหาร

นายวานิส เพียนอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมทรง สุขขี ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ งานบุคลากร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดนุภพ โพธิ์งาม ฝ่ายบรหาร งานทั่วไป งานกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา