โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
คณะผู้บริหาร

นายวานิส เพียนอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมทรง สุขขี ฝ่ายบริหาร งานวิชาการ งานบุคลากร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายดนุภพ โพธิ์งาม ฝ่ายบรหาร งานทั่วไป งานกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา