โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทร์จิรา แฉล้มไธสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฉอ้อน ทองแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิลาสิณี ปิ่นสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางทัศนียา ฟักเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวชาลินี สีม่วง
ครู คศ.2

นายประชารักษ์ บุญจิต
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3