โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระราชภาวนาวชิรคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระณัฐพงศ์ คงเพรช
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ธรรมมา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสยาม ติยะแสงทอ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ประโยชน์ ปิ่นดาบุญณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นางอารียา เชาวนสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นายมหันต์ ชาติชนะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชะ ครอบบัวบาน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพรรณ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิพงศ์ ครอบบัวบาน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นางธมลวรรณ ด้วงปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุติ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิยา ชาลี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสมหมาย อำพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวานิส เพียนอก
ตำแหน่ง : เลขานุการ