โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 080-07242855 / 081-7253526 / 091-8278055 / 0868774639
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติกา คึขุนทด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิยะดา หกขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐณิชา ชาญชรา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5