โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
296 ม.5  ตำบลหนองบัวระเหว  อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
เบอร์โทรศัพท์ 044-897109
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติกา คึขุนทด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิยะดา หกขุนทด
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฏฐณิชา ชาญชรา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5